MS SQL ile Merkez Bankasi Döviz kurlarini çekme

26 Mart 2019 Salı

Merhaba Microsoft SQL Server ile hali hazirda veritabanina Merkez Bankasi döviz kurlarini çekecegiz.

Öncelikle Master Database de ilk ayarlamalarimizi yapalim.

Use master
go
   sp_configure 'show advanced options' , 1
go
   Reconfigure with Override
go
   sp_configure 'Ole Automation Procedures' , 1
go
   Reconfigure with Override
Go

Hali hazirda databasemiz yoksa database olusturup, Table'mizi olusturalim.

Use Doviz
go
   if not exists (select * from sys.tables where name = N'KURLAR' and type = 'U')
   begin
       Create table KURLAR (Tarih date,
                                  CrossOrder Smallint,
                                  Kod NVarchar(5),
                                  CurrencyCode NVarchar(5),
                                  UNIT  varchar(50), 
                                  Isim varchar(100),
                                  CurrencyName varchar(100) ,
                                  ForexBuying float  ,
                                  ForexSelling float,
                                  BanknoteBuying float,
                                  BanknoteSelling float)
   end
Go

Döviz Kurlarini çekecegimiz Stored Procedure müzü hazirlayalim.

   if exists (select * from sys.objects where type = 'P' AND name = 'UPR_GetDovizKurlari_MerkezBankasi')
        drop procedure UPR_GetDovizKurlari_MerkezBankasi
go
   Create proc [dbo].[UPR_GetDovizKurlari_MerkezBankasi]
            (@pYil Smallint, @pAy TinyInt, @pGun TinyInt)
   As
   begin
       Declare @url as varchar(8000)
       /*
         Set @url = 'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml'
         Set @url = 'https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/201903/12032019.xml'
       */

       Declare @XmlYilAy NVarchar(6), @XmlTarih NVarchar(10)
       Set @XmlYilAy =  Right('0000' + cast(@pYil as varchar(4)) , 4) + Right('00' + cast(@pAy as varchar(2)) , 2)
       Set @XmlTarih =  Right('00' + cast(@pGun as varchar(2)) , 2) + Right('00' + cast(@pAy as varchar(2)) , 2) + Right('0000' + cast(@pYil as varchar(4)) , 4)

       If DateFromParts(@pYil, @pAy, @pGun) = DateAdd(dd,0,DateDiff(dd,0,GetDate())) --gelen parametrelergünün tarihi ise
           Set @url =  'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml'
       else
           Set @url =  'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/' + @XmlYilAy + '/' + @XmlTarih + '.xml'
       Print @url

       declare @OBJ AS INT
       declare @RESULT AS INT
       EXEC @RESULT = SP_OACREATE 'MSXML2.XMLHTTP', @OBJ OUT 
       EXEC @RESULT = SP_OAMethod @OBJ , 'open' , null , 'GET', @url, false
       EXEC @RESULT = SP_OAMethod @OBJ, send, NULL,'' 
       
        If OBJECT_ID('tempdb..#XML') IS NOT Null DROP TABLE #XML

       Create table #XML ( STRXML varchar(max))
       Insert INTO #XML(STRXML) EXEC @RESULT = SP_OAGetProperty @OBJ, 'responseXML.xml'
       


       DECLARE @XML AS XML
       SELECT @XML = STRXML FROM #XML 
       DROP TABLE #XML
       DECLARE @HDOC AS INT
       EXEC SP_XML_PREPAREDOCUMENT @HDOC OUTPUT , @XML
       
       Delete from KURLAR where tarih = DateFromParts(@pYil, @pAy, @pGun)
       INSERT INTO KURLAR ( Tarih,CrossOrder,Kod,CurrencyCode,UNIT,Isim,CurrencyName,ForexBuying,ForexSelling,BanknoteBuying,BanknoteSelling)
 
       SELECT DateFromParts(@pYil, @pAy, @pGun) As Tarih,
              * FROM OPENXML(@HDOC, 'Tarih_Date/Currency')
                       With (CrossOrder NVarchar(5), Kod Varchar(5),  CurrencyCode NVarchar(5),
                             Unit varchar(50) 'Unit',
                             Isim varchar(100)   'Isim',
                             CurrencyName varchar(100)   'CurrencyName',
                             ForexBuying float   'ForexBuying',
                             ForexSelling float 'ForexSelling',
                             BanknoteBuying float 'BanknoteBuying',
                             BanknoteSelling float 'BanknoteSelling'
                           )
   End
Go

Procedürümüzü çalistiriyoruz.

 Exec UPR_GetDovizKurlari_MerkezBankasi @pYil = 2019, -- smallint
                                          @pAy = 3,  -- tinyint
                                          @pGun = 13  -- tinyint
go

Bunları da beğenebilirsiniz.